Partnerstwo Wschodnie to program, którego podstawowym celem ma być zacieśnienie współpracy między Unią, a jej wschodnimi sąsiadami. Jednym z podstawowych sposób jest w tym wypadku rozwój infrastruktury transportowej. Dlatego profesor Marek Belka postanowił wystąpić z zapytaniem do Komisji Europejskiej w sprawie realizacji wcześniejszych zobowiązań Wspólnoty w tym zakresie.


Partnerstwo Wschodnie, którego inicjatorami jest Polska oraz Szwecja, zakłada zacieśnienie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią. Zamierzonym celem Partnerstwa Wschodniego jest wzmacnianie procesów demokratycznych w państwach partnerskich oraz podjęcie odpowiednich działań mających na celu m.in. pomoc gospodarczą, wizową i transportową.

W ramach przyjętego w  2018 r. planu 20 Deliverables for 2020 dla rozwoju Partnerstwa Wschodniego przyjęto punkt 13 dotyczący rozszerzenia transeuropejskiej sieci transportowej – TEN-T. Zakreślono, że współpraca UE z krajami partnerskimi ma na celu poprawę połączeń transportowych i infrastruktury, zwiększenie odporności i efektywności energetycznej, a także wykorzystania energii odnawialnej w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Aktualnie sieć TENT-T w ramach dziewięciu korytarzy sieci bazowej nie uwzględnia państw Partnerstwa Wschodniego.

W związku z tym, zwracam się do Komisji z następującymi pytaniami:

1  Jakie Komisja Europejska zamierza podjąć kroki w celu sfinalizowania inwestycji w TEN-T, przewidującej rozwój około 5 500 km dróg i linii kolejowych w całym regionie do 2020 r. i dodatkowych 4 600 km do 2030 r.?

2  Czy w ramach tej inwestycji dojdzie do lepszego zintegrowania transportu kolejowego wschodniej części Europy, zwłaszcza Polski, z państwami Partnerstwa Wschodniego z uwzględnieniem efektywności energetycznej i dostosowania do zmian klimatycznych?