W ostatnim czasie zwróciłem się do Komisji Europejskiej z zapytaniem dotyczącym zrównoważonej gospodarki z perspektywy odpadów opakowaniowych. Zielony Ład to bowiem nie tylko energetyka czy zmiany w rolnictwie, to przede wszystkim świadome decyzje konsumentów indywidualnych, którym naprzeciw wyjść powinien biznes i unijne regulacje. Dokładna treść pytania i odpowiedź udzielona przez Komisję znajduje się poniżej.


Zielony Ład mający na celu nakierowanie naszych krajów na gospodarkę w większym stopniu ekologiczną i o obiegu zamkniętym, jest jednym z priorytetów Unii. Chociaż szersze cele Zielonego Ładu są powiązane, na przykład, z transformacją naszego systemu energetycznego lub zmianami w rolnictwie, coraz więcej osób ostrożnie podchodzi do swoich konsumenckich wyborów i stara się również wnieść wkład w zieloną transformację.


Jednym z zagadnień, które mają znaczenie dla rosnącej liczby obywateli UE, jest recykling oraz system kaucji za butelki i puszki, który mógłby ułatwić rozwój unijnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Chociaż systemowi kaucji w Polsce daleko do perfekcji, w tym roku rząd obiecał usprawnienia w celu uzyskania zgodności z odnośnymi przepisami w sprawie odpadów.

  1. Czy Komisja może podzielić się informacją na temat tego, które kraje mają już dobrze funkcjonujący system kaucji za butelki plastikowe, butelki szklane i puszki z aluminium?
  2. Czy Komisja przewiduje nałożenie sankcji na kraje, które nie wdrożyły takiego systemu, czy zamierza jedynie zachęcać je do jego wdrożenia?
  3. Czy Komisja widzi jakiekolwiek możliwe bezpośrednie wsparcie finansowe dla samorządów, aby ułatwić przejście na gospodarkę bezodpadową, a jeśli tak, jakie są możliwe źródła finansowania?

Odpowiedź udzielona przez komisarza Sinkevičiusa

w imieniu Komisji Europejskiej

Jak wskazano w najnowszym sprawozdaniu Komisji[1], systemy kaucyjne (DRS) mogą być stosowane w odniesieniu do szeregu strumieni odpadów i zazwyczaj skutecznie przyczyniają się do znacznego ograniczenia zaśmiecania i zwiększenia recyklingu do bardzo wysokich poziomów. Dane porównawcze na temat systemów kaucyjnych dla pojemników na napoje dotyczące niektórych państw członkowskich są dostępne w badaniach przeprowadzonych przez zainteresowane strony, na przykład w ostatnim badaniu platformy Reloop[2] [3], a mniej aktualna analiza dotycząca metalowych puszek do napojów dostępna jest w badaniu z 2011 r.[4]

Chociaż system kaucyjny może służyć jako skuteczne narzędzie spełniania określonych wymogów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnej zbiórki i recyklingu określonych w dyrektywie w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych[5], dyrektywie ramowej w sprawie odpadów[6] oraz dyrektywie dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych[7], w prawodawstwie UE nie ma obowiązku wprowadzania systemów kaucyjnych.

Finansowanie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym będzie dostępne za pośrednictwem różnych instrumentów unijnych w okresie programowania 2021–2027, obejmujących fundusze polityki spójności[8] (w tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji[9]), Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności[10], Program InvestEU[11], unijny program działań na rzecz środowiska i klimatu[12] i Horyzont Europa[13].


[1] SWD(2018) 254 final. Ocena wpływu – Zapobieganie powstawaniu odpadów morskich: działania dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz narzędzi połowowych, s. 69. https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_impact_assessment2.pdf 

[2] http://www.cmconsultinginc.com/wp-content/uploads/2017/09/Fact-Sheet-Performance-New2.pdf

[3] https://www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2018/05/BOOK-Deposit-Global-27-APR2018.pdf

[4] Warianty i wykonalność wprowadzenia europejskiego systemu skupu metalowych puszek po napojach (2011). https://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/cans/deliverables.htm

[5] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz.U. L 155 z 12.6.2019, s. 1).

[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

[7] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 141).

[8] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/

[9] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_pl

[10] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_949

[11] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_947

[12] Program LIFE: https://ec.europa.eu/easme/en/life

[13] https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en