Aktualności


Możliwe naruszenie art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przez nową polską ustawę medialną. [Interpelacja]

Komisja oczekuje, że państwa członkowskie dopilnują, by ich polityka i procedury administracyjne nie wpływały na realizację zobowiązania do zapewnienia wolnego, niezależnego i zróżnicowanego ekosystemu medialnego.

Ustalenia ze spotkania przewodniczącej Komisji Europejskiej z premierem rządu RP w kontekście trwającej procedury ochrony praworządności (art. 7 TUE) [Interpelacja]

Jeżeli chodzi o toczące się postępowanie na podstawie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”), Komisja uważa, że zmiany, które zaszły od czasu przyjęcia przez Komisję uzasadnionego wniosku w dniu 20 grudnia 2017 r., wskazują, że większość zgłoszonych poważnych zastrzeżeń nadal nie została rozwiązana, a w międzyczasie pojawiły się nowe zastrzeżenia. Taki rozwój sytuacji skłonił Komisję do wszczęcia przeciwko Polsce nowych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do niezawisłości sądownictwa.

Krajowy Program Odbudowy – podział grantów i pożyczek. [Interpelacja]

Podział grantów i pożyczek pomiędzy samorządy i władzę centralną jest nadal krytykowany przez wielu reprezentantów tych pierwszych, którzy odnoszą wrażenie, że podział grantów może być oparty na przesłankach politycznych i godzi w potrzeby samorządów.

Alarmująco wysoka stopa inflacji w kilku państwach członkowskich. [Interpelacja]

Czy Komisja zamierza zająć się problemem wysokiej inflacji w niektórych państwach członkowskich i podkreślić potrzebę przeciwdziałania temu zjawisku za pomocą polityki pieniężnej i fiskalnej w zaleceniach dla poszczególnych krajów?